Get Adobe Flash player

รายงานประจำปี

E learning

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

เนื้อหา

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต

http://www.uni.net.th/UniNet/index.php

สมุนไพรน่ารู้ นานาชนิด

ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร นานาชนิด สำหรับศึกษาค้นคว้า

http://www.chuanchom.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=139275

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

http://www.tpa.or.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

http://www.git.or.th

ศูนย์ประสานงานการรัษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

มีบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

http://thaicert.nectec.or.th

มารู้จักอาชีพกันเถอะ

จิตรกร บรรณารักษ์ นักเขียน วิศกร นักคอมพิวเตอร์ พยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ ตำรวจ ทหาร นักบัญชี ทนายความ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร ครู อาจารย์ สถาปนิก เลขานุการ นักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี นักบริหารธุรกิจ ศิลปิน นักนิเวศน์วิทยา ตำรวจ นักบริหารธุรกิจ เภสัชกร นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ นักเทคนิคการแพทย์ นักดนตรี นักแสดง มัณพนากร สัตวแพทย์ และนักเทคโนโลยีอาหาร

http://202.29.138.73/gi/guiprof.html

ไทยแวร์

ศูนย์รวมโปรแกรมที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย

http://www.thaiware.com

ขนมไทยหลากหลายชนิด

ศูนย์รวมขนมไทย เช่น ลูกชุบ มะพร้าวแก้ว ทองหยิบ ทองเอก ฝอยทอง ขนมสาลี่ ขนมไข ทองหยอด ขนมตาล ไข่แมงดา เม็ดขนุน ข้าวเหนียวแก้ว ขนมทราย ข้าวเหนียวแดง ขนมกรวย ตะโก้แห้ว กระเช้าสีดา ขนมต้ม วุ้นกรอบ หมี่ทรงเครื่อง วุ้นกะทะ วุ้นน้ำเชื่อม ขนมน้ำดอกไม้ เผือกกวน ปั้นสิบทอด ขนมเหนียว ขนมชั้น ขนมผิง ข้าวต้มผัด ขนในงเล็ด ขนมถ้วยฟู ขนมโสมนัส ข้าวตู กาละแม กล้วยทอด บ้าบิ่น เผือกทอด มันรังนก เผือกกล้วยฉาบหวาน กลีบลำดวน ถั่วลิสงทอด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด ขนมกล้วย ขนมลมกลืน ขนมสำปันนี ขนมอาลัว ข้าวเม่าคลุด

http://www.skn.ac.th/skl/project/swee65/menu2.htm

Thai food database

สอนการทำอาหาร เคร็ดลับต่างๆ ในการปรุงอาหาร แนะนำร้านอาหาร

http://www.thaifooddb.com/index.php

Nectec

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

http://www.nectec.or.th

ไฮโดรโปนิกส์

- ปลูกผักไร้ดิน : เว็บเผยแพร่การปลูกผักไร้ดิน ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่

http://www.bangsaiagro.com

แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำอธิบาย: สอนการสร้างโฮมเพจด้วย HTML อาทิ การใช้คำสั่งต่าง ๆ การแสดงผลแบบรายการ การใส่รูปภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างตาราง รูปแบบของตัวอักษร การแบ่งจอภาพเป็นส่วน ๆ ฯลฯ

http://www.bcoms.net/html/index.asp

สาระไอทีเพื่อชีวภิวัฒน์ โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

บทความทั่วไปเกี่ยวกับไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บทวิจารณ์หนังสือ แนะนำผลงานการเขียนหนังสือของ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ พร้อมประวัติส่วนตัว ผลงานวิชาการ

http://www.drkanchit.com

โรงเรียนเตรียมทหาร

นโยบายของโรงเรียน รู้จักนักเรียนเตรียมทหาร และพบกับกิจกรรมการเรียนการสอน

http://www.afaps.ac.th/

ไทยเฮิร์บคลับดอทคอม (ชมรมสมุนไพรไทย)

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุดสมุนไพร พจนานุกรมสมุนไพร บทความ บทสัมภาษณ์ ศัพท์แพทย์ไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

http://www.thaiherbclub.com

ชุมนุมโรบอท

ชุมนุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ตึกกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 3 หมู่ 2 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

http://www.kmitl.ac.th/robot/

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช

http://rspg.thaigov.net/

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แหล่งข่าวสารความรู้ ว่าด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของสังคมไทย

http://www.princess-it.org/

โครงการแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์ระดับเยาวชน

รายละเอียดการแข่งขันโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย์ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

http://www.gammaco.com/wro/

Thai Puppet & Thai Souvenir

แหล่งรวบรวมหุ่นกระบอกไทยและสินค้าไทย

http://www.tookkatoon.com/

สารสนเทศเกษตร พืชและสัตว์ คุณหาชมได้ที่นี่

รายละเอียด: โป๊ยเซียน พืชสมุนไพร ผกาพรรณในวรรณคดี พรรณไม้น้ำในประเทศไทย ผลไม้ในประเทศไทย ผลไม้แปรรูป กล้วยไม้ ดอกไม่ป่าในประเทศไทย ผักในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง ไม้ตัดดอกเขตร้อน

http://www.ku.ac.th/AgrInfo/

ศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อธิบายถึงความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์, สารสนเทศ, สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์, ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย

http://www.school.net.th/library/snet1/index.html

บทเรียน PHP

คำอธิบาย: สอนการสร้างโฮมเพจด้วย PHP อาทิ การใช้คำสั่งต่าง ๆ การแสดงผลแบบรายการ การใส่รูปภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างตาราง รูปแบบของตัวอักษร โดยแบ่งเป็นแต่ละบท ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้น Advance

http://www.bcoms.net/php/index.asp

เจาะปัญหาคอมพิวเตอร์

เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมเทคนิคการแก้ปัญหาเบื้องต้น

http://skn.ac.th/skl/project/49/com/index.htm

การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver 8

ฝึกการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver 8 ซึ่งเว็บไซต์ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก

http://www.crnfe.ac.th/dream8/unit8/sample.html

การสร้างตาราง ในโปรแกรม Word

เรียนการสร้างตาราง ในโปรแกรม Word ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเปิดหนังสือ

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/page5.htm

การเปลี่ยนสีลิงค์ ใน MS PowerPoint 2003

การเปลี่ยนสีลิงค์ ใน MS PowerPoint 2003

http://www.crnfe.ac.th/free_courses/ppt_linkColor.php

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ศึกษาขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข

http://skn.ac.th/skl/project/comhard48/index.htm

SIPA

หน่วยงานที่มีบทบาทให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านศักยภาพ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของภาคเอกชนในประเทศไทย ส่งเสริมด้านการสร้างสรรค์และพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบกราฟฟิก แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

http://www.sipa.or.th

Computer Graphics

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค รวมถึงเนื้อหาน่าสนใจอีกมาก

http://samet.skru.ac.th/~ntaweera/cg/index.html

สมาคาพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ข่าวสารเกี่ยวกับพันธุ์ไม้

http://www.panmai.com

ชมรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเกษตร

เกษตรปลอดสารพิษ และรวมลิงค์ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตรต่าง ๆ

http://www.thaiagro.com

โครงการรักบ้านเกิด

ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตรทั้งด้านเลี้ยวงสัตว์ การทำประมง และภูมิปัญญาทางกาเกษตร

http://www.rakbankerd.com

เกษตรวันนี้

ข่าวสารแวดวงเกษตร เรียนรู้การทำเกษตร สินค้า OTOP แหล่งรวมอาชีพเกษตรทุกแขนง

http://www.kasettoday.com

เกษตรเมือง

ข่าวสารนานาสาระเกี่ยวกับการเกษตรในด้านต่าง ๆ และเคล็ดลับการเกษตรที่น่ารู้

http://www.kasetcity.com

การปลูกพืชไร้ดิน

ให้ความรู้ของการปลูกพืชแบบไร้ดิน ทั้งระบบ DRFT ในถาดโฟม NFT

http://www.hydrowork.net

การประดิษฐ์โคมไฟ สไตล์จีน

ขั้นตอนวิธีทำต่าง ๆ ของการประดิษฐ์โคมไฟ สไตล์จีน

http://www.archeep.com/invention/chin_%20lantern.htm

การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ มีภาพให้ดู อธิบายอย่างละเอียด

http://www.archeep.com/invention/prd_3.htm

การถักโครเชต์เบื้องต้น

การถักโครเชต์ ไม่ใช่เรื่องยาก ลองเริ่มต้นศึกษาพื้นฐานต่างๆได้จากทางเว็บได้เลยคะ

http://skn.ac.th/skl/project/cocha48/menu.htm

กรมส่งเสริมการเกษตร

ให้ความรู้ทั่วไปในการปลูกพืช คำแนะนำสำหรับการทำเกษตร สถิติทางการเกษตร

http://www.doae.go.th

 

Share

ลิงก์น่าสนใจ

02-opec
03-onesqa

04-moe

05-ksp

06-mict

12-thaiteacher

13-schoolnet

bannerkruthai

thaischool

 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1074028
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
377
398
1210
1070112
6181
5526
1074028

Your IP: 3.236.112.70
Server Time: 2024-07-16 20:14:16