ฝ่ายวิชาการ

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
มินิมาร์ท
พนักงานรักษาความปลอดภัย
การงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
นางสาววิรัญญา
น้อยแสง
นางสาวศิริญากรณ์
สุวรรณศรี
นางสาวรุ่งทิวา
อรุณฉาย
นางสาวเมธินี
จุ้ยต่าย
นายวิทวัส
อินยาศรี
นายพงศกร
บุญเทียม
นางสาวศศิธร
ค้าขาย
นางสาวสุทธิรัตน์
เริงศาสตร์
นางสาวพรสวรรค์
ผู้พัฒน์
นางสาวโสภิตา
เพียงไพรชม
นายกฤษณะ
ป้อมดี
นางสาวสรีวรรณ
อ่อนบัว
นางสาวพรพิมล
กองขุนทด
นางสาวกัลย์สุดา
ฤทธิรณยุทธ 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center