นักการ - ภารโรง

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
เจ้าหน้าที่โรงเรียน
มินิมาร์ท
 
นายบุญเลิศ
บุญคร้ำ
นางสาวอัจฉรา
บัวสนธิ์
นางสาวกรรณิการ์
ทับแป้น
นางลออ
กันแย้ม
นางกาญจนา
ศรีม่วง
นางพรรณี
ทรัพย์พร
นายดอกดิน
อ่อนน่วม
นายโกศล
เกตุสมพงษ์
นางประทีป
สีม่วง
นางธนิตา
บุณรอด
นางบังอร
ทรงอยู่
นางกาญจนา
ชูศรี 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center