นักการ - ภารโรง

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
มินิมาร์ท
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
งานสัมพันธ์ชุมชน
แม่บ้านหอนอนหญิง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
นางสาวอัจฉรา
บัวสนธิ์
นางสาวกรรณิการ์
ทับแป้น
นางลออ
กันแย้ม
นางพรรณี
ทรัพย์พร
นายโกศล
เกตุสมพงษ์
นางประทีป
สีม่วง
นางบังอร
ทรงอยู่
นางจุฑารัตน์
คำนัน
นางบุณยานุช
ศรีจันทร์
นางสุนารี
ท้วมดี
นางสาวพัชร์วลีย์
เขียวแก้ว
นายประยูร
ชูทอง
นางสาวเพลิน
ใจคง
นายชัยญา
คำอยู่
นายสุริยัน
ชุนสาย
นายประวิทย์
เทียมทัศน์
นางศิริพร
รอดเขียว
นางบุบผา
ไทยแท้
นางพานทิพย์
ตะกรุดเงิน
นางสำราญ
แก่นคง
นายศักดา
เพ็งชาติ
นายประภัสสร
ถุงเงิน
นางสาวเรณู
สืบสายหาญ
นางสาวกาญจนา
ศรีม่วง
นายอำนาจ
ฉ่ำผล
นางสุจิตร์
ทิพย์สันเทียะ
นางภานุ
ศรีลาย
นางสาววัลภา
มาแบน 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center