นักการ - ภารโรง

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
มินิมาร์ท
พนักงานรักษาความปลอดภัย
การงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
นางสาวเพลิน
ใจคง
นางสาวอารีย์
วิสาระ
นายบุญยืน
สุขสดม
นางสุรินทร์
พันพรหม
นางสุจิตรา
ปินตานนท์
นางทัณฑิมา
มานิโช
นางลัดดา
วงษ์ศักดิ์
นายไกรษร
ใสสว่าง
นางสาวอัจฉราวดี
บุญยวง
นางสุวรรณ
ตั้งทอง
นายอนุวัฒน์
วัฒนา
นางสาวปรียานาถ
จิตรเอี่ยม 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center