กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
มินิมาร์ท
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

นางสาวนิรมล
แจ่มจิตร

นางสาริกา
สิงหลักษณ์

นายพงศ์พัฒน์
พรเรืองทอง

นางสาวกุลรภัส
มีชัย

นางสาวปาณณพัษ
เชื้อคง

นางสาวณปภัช
ยันอิน

นางสาวข้าวทิพย์
อ่อนอรุณ

นายอภิชาติ
วงษาสุข

นางอัจจิมา
สายสี

นางสาวอภิญญา
สวนสุข

นางสาวระเบียบ
ลาวงษ์

นางสาวจิดาภา
แม่นอักษร

นางชุติกาญจน์
ทับฤทธิ์

นางสาวนิรัชดา
พร้อมสมุทร

นางสาวจันทนา
นารอด

นางมุขระวี
สุวรรณรัตน์

นางสาวนิภาวรรณ
นุชสละ

นายนิธิศ
มาตขาว

นางสาวลาวัลย์
ลาแสน

นางสาวบุญทัญ
จำปาดี

นายเอกอมรรัฐ
ทองใส

นาสาวน้ำฝน
มหาชัย 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center