Premise
Location
 

เลขที่  ๑๐  ถนนเพทราชา  ตำบลท่าหิน  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
(อยู่ติดกับพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ทางด้านทิศใต้) รหัสไปรษณีย์  ๑๕๐๐๐
โทรศัพท์  ๐ - ๓๖๔๑ - ๑๒๓๕ , ๐ - ๓๖๔๒ - ๑๐๘๘๘
โทรสาร ๐ - ๓๖๔๒ - ๑๐๘๘  ต่อ  ๑๒๑
Information  :  http://winitsuksa.ws.ac.th
E-mail  :  winitsuksa@ws.ac.th

 

Location : 10 Petracha Rd. Thahin Muang Lopburi, Thailand 15000
(Southern side of King Narai Palace)
Tel. : 66-36-411-235, 66-36-421-088
Information  :  http://winitsuksa.ws.ac.th
E-mail  :  winitsuksa@ws.ac.th

 

History
 
          วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ (กิตติ บัวอ่อน ปธ.๘) อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีกับ  คณะศิษย์  ๔  คน   ได้จัดตั้งโรงเรียนวินิตศึกษาขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกอบรม     คุณธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ และดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยคุณธรรมอันดี เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีนักเรียน  ๑๒๐  คน   ครู  ๗  คน  ใช้ศาลาวัดกวิศราราม และอาคารสถานที่ของวัดเป็นที่เรียน โดยท่านเป็นผู้อำนวยการ และมี ครูประพันธ์ ผลฉาย เป็นครูใหญ่
 

May 20, 1946 Abbot Pra Buddhaworayan (Kittithinnathera) established Winitsuksa School.   There were only 120 students and 7 teachers from Mathayom 1-3.

 

          พ.ศ.  ๒๔๙๒  กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ภายหลังจากได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา ได้เพียง ๓ ปี และได้ย้ายสถานที่เรียน มาสร้างอาคารถาวรด้านหลังวัด    ซึ่งเป็นอาคารเรียนปัจจุบัน    โดยมี  อาจารย์ประพัฒน์   ตรีณรงค์  เป็นครูใหญ่คนที่ ๒ (ต่อจากอาจารย์ ประพันธ์ ผลฉาย) พร้อมกันนี้ได้เปิด สอนชั้น ม.๔ - ม.๖ (มศ.๑ - มศ.๓ ปัจจุบัน)  ในนามโรงเรียน วิทยาประสิทธิ์  (เพราะการจะเปิดชั้นเรียนเพิ่มสูงขึ้นนั้น เปิดในโรงเรียนเดิมซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้วไม่ได้ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น) มีอาจารย์ชั้น ปานบัว เป็นครูใหญ่ โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนไม่นาน กระทรวงศึกษาธิการก็รับรองวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  ในปี  พ.ศ. ๒๔๙๕    และหลังจากนั้นก็ยุบเป็น " วินิตศึกษา "  แต่เพียง โรงเรียนเดียว โดยหลวงพ่อพระพุทธวรญาณรักษาการตำแหน่งครูใหญ่อยู่  ๒  ปี

          ต่อจากนั้น อาจารย์จันทร์ บัวสนธิ์ ก็ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อมาจนสิ้นสุด ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ชั้นเรียนเดิม ซึ่งเคยมีตั้งแต่ ชั้นมัธยมปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมปีที่ ๖ ก็เปลี่ยน เป็นตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๕ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ตามระบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และได้เปิดชั้น ม.ศ. ๔ ม.ศ. ๕ และ ม.ศ. ๖

 

In 1949 The Ministry of Education guaranteed the high standard of  Winitsuksa School to provide education from Mathayom 1-6.

 

          พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้โอนเข้าเป็นสมบัติของของกวิศรารามมูลนิธิและได้โอนเป็นของวัดกวิศราราม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐    โรงเรียนวินิตศึกษาจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   โดยสมบูรณ์

 

In 1987 The school became a private (non profit) school of Kawidsararam Temple

 

          ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒ คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชน ผู้มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อ ได้ดำเนินการสร้าง อาคารเรียน "ธรรมญาณ๘๔" ขึ้นเพื่อเป็น อนุสรณ์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูของศิษยานุศิษย์ เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อพระพุทธวรญาณเจริญอายุได้ ๘๔ ปี หรือ ๗ รอบอายุ

          ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๔  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนวินิตศึกษาไว้ใน พระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ (หนังสือจากกองราชเลขานุการ ในพระองค์ สำนักงานเลขาธิการ สวนจิตรลดา ที่ รล ๐๐๐๗/๔๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ) และเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร " ธรรมญาณ ๘๔ " ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

 

May 20, 1991 Winitsuksa School was accepted to be under patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

 

          พ.ศ.  ๒๕๓๘  โรงเรียนวินิตศึกษา ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ.  ๒๕๓๙  โรงเรียนได้จัดโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (Bilingual Programme) รวม ๖ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา งานบ้าน พลศึกษา ปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนเพิ่มเป็น ๙ รายวิชา

 

In 1996  Winitsuksa started the pilot project for the Bilingual Programme

 

          พ.ศ.  ๒๕๔๐  โรงเรียนวินิตศึกษา ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนเครือข่าย (Partner School) กับ Anderson Secondary School โรงเรียนอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศสิงคโปร์และในอนาคตกับประเทศออสเตรเลีย

 

In 1997 Winitsuksa was selected by the Ministry of Education to be a member of the Thailand & Singapore Partner School Programme

 
          พ.ศ.  ๒๕๔๒  โรงเรียนวินิตศึกษา ได้ลงนามข้อตกลงโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (SISTER SCHOOL) กับประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง PITTWATER HOUSE SCHOOLS, AUSTRALIA กับ WINITSUKSA SCHOOL, THAILAND

 

In 1999 Winitsuksa & Pittwater House School Australia signed a memorandum to start the Sister School Programme

 

          ปัจจุบัน  โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  รับทั้งนักเรียนชาย  และนักเรียนหญิง  และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
          -  โครงการประกอบอาชีพอิสระระหว่างเรียนของกรมวิชาการ
          -  โรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกรม วิชาการ
          -  โรงเรียนนำร่องประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษา

 
 
 
  

 Winitsuksa School Lopburi Copyright 2006 10 Petracha Rd. Thahin Muang Lopburi, Thailand. 15000
(Southern Side Of King Narai Palace) Tel. 0-3641-1235, 0-3642-1088 E-mail : winitsuksa@ws.ac.th
Please Set Your Display Properties To 1024 x 768 Templates By IT Center

The Policy of School Educational Management Premise School Flag School Color School Philosophy School Logo School Name History History