กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
มินิมาร์ท
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
แม่บ้านหอนอนหญิง
 
นางสาวกุลรภัส
นนท์สกุล
นางสาวประภากุล
คล้ายดวง
นางสาวธิติยา
ทองอยู่
นางสาวขจีรัตน์
จำรัสศรี
นางสาวเบญจมาศ
คำเคน
นางสาวศุภรัตน์
ม่วงการกิจ
นางสาววราภรณ์
วงษ์ทอง
นางสาวศุภสรา
แตงนวม 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center