กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
มินิมาร์ท
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
แม่บ้านหอนอนหญิง
 
นางสาวพชรวลัย
พึ่งวัน
นางสาวสมฤทัย
ทองแคล้ว
นางพิมพ์พิชชา
ข่มอาวุธ
นายสรวิชญ์
เปาเส็ง
นางวาสนา
จันทร์คำ
นางสาวสุภาวดี
มังกรทอง
น.ส.สายสุดา
ยิ้มอ่อน
น.ส.ธนาภรณ์
นิคมเวทย์
น.ส.อมรรัตน์
สงวนใจ
น.ส.พรทิพย์
ผิวรำไพ
Mr.yeshi
Dorji
Mr.Dmitriy
Alyakrinskiy 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center