กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
มินิมาร์ท
แม่บ้านหอนอนหญิง
การงานอาชีพ
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
นายกิตติพงศ์
ฟักเขียว
นางสาวณิพัธรา
เหลืองอร่าม
นางสาววรรณวลี
คุ้มญาติ
นางสาวศศิธร
ค้าขาย
นางสาวรัตนกานต์
วณิชย์กุล
นางสาวดรุณเลิศ
สุทธิสุข
นางสาววนาลัย
แดนทอง
นางสาวพัชรกาญจน์
อุทัย
Mr.Yeshi
Dorji 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center