กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
มินิมาร์ท
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

นางสาวพนัชกร
ชยางกูรปิยะวัชร์

นางอรุณี
ชุ่มมี

นางสาวดวงพร
สิงห์โต

นางสาวณหทัย
ศักดี

นางสาวพชรวลัย
พึ่งวัน

นางสาววรรณรัฐ
ลิ้มละมัย

นางสาวอิศราพร
ระหารไทย

นางสาวสิรดาภัทร์
ดีพูน

Mr.Dong
Qi

นางสาวสมฤทัย
ทองแคล้ว

น.ส.สายสุดา
ยิ้มอ่อน

นางสาวจีรนันท์
กลีบจำปี

missAntonette
Pajanustan

นายไพรัตน์
วัลภะ

นางสาวรัตนกานต์
วณิชย์กุล

นางสาววนาลัย
แดนทอง

Mr.Yeshi
Dorji

นางสาวณภาภัช
แสงสว่าง

นางสาวสิริยากร
มินวงษ์

Mr.Garrard
venter

Mr.Joseph
Goudreau 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center