มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า
พระราชพุทธิวราภรณ์เป็นผู้มีผลงานดีเด่น สาขาพระสงฆ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยได้รัพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 

พระราชพุทธิวราภรณ์ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ ในโอกาสวันครู ๒๕๕๒
โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถวายรางวัล


 

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับ มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘


 

คณะกรรมาธิการศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร
ขอถวายรางวัลพุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ แด่ พระราชพุทธิวราภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔


 

 
Winitsuksa School Lopburi Copyright 2006 10 Petracha Rd. Thahin Muang Lopburi, Thailand. 15000
(Southern Side Of King Narai Palace) Tel. 0-3641-1235, 0-3642-1088 E-mail : winitsuksa@ws.ac.th
Please Set Your Display Properties To 1024 x 768 Templates By IT Center