ค้นหานักเรียน    รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล
สถิตินักเรียนปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม
รวม 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม
รวม 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม
รวม 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม
รวม 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม
รวม 0 0 0
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม
รวม 0 0 0
สรุปยอดนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0
รวม 0 0 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0
รวม 0 0 0
สรุปยอดนักเรียน      0
 

 

 Winitsuksa School Lopburi Copyright 2006 10 Petracha Rd. Thahin Muang Lopburi, Thailand. 15000
(Southern Side Of King Narai Palace) Tel. 0-3641-1235, 0-3642-1088 E-mail : winitsuksa@ws.ac.th
Please Set Your Display Properties To 1024 x 768 Templates By IT Center