Get Adobe Flash player

รายงานประจำปี

Introduce School

E learning

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

เนื้อหา

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

เว็บหนังสือธรรมะ

รวบรวมหนังสือธรรมะ หนังสือธรรมะแจกฟรี อ่านหนังสือธรรมะในหมวดต่างๆ ธรรมะจากอริยสงฆ์และถามตอบธรรมะ

http://thai.mindcyber.com

เว็บพระป่ากรรมฐาน

ข้อมูลด้านพระกรรมฐาน วัดป่ากรรมฐาน หนังสือธรรมะ ภาพอัฐิธาตุ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ข่าวกรรมฐาน

http://www.watpa.com/

เว็บธรรมจักร : วงล้อแห่งธรรม

ประกอบด้วย บทสวดมนต์ หลักธรรมของหลวงพ่อ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ วันสำคัญทางศาสนา ฟังเสียงธรรมจากหลวงพ่อจรัญ กฏแห่งกรรม นิทานธรรมะและลานหนังสือธรรมะ

http://www.dhammajak.net/

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน

มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการแก้ปัญหา ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ เริ่มจาก \" โครงการจริยธรรมต้านเอดส์ \" ของกรุงเทพมหานครจนขยายผลเป็นโครงการต่างๆอีกหลายโครงการ โดยเฉพาะ\" โครงการสื่อวิทยุ-โทรทัศน์-หนังสือและอินเตอร์เน็ต เพื่อนช่วยเพื่อน \" ดำเนินงานและบริหารโครงการโดย \" ท่านจันทร์ \" (สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ)

http://www.prajan.com/index.php

มงคลชีวิต

ให้ความรู้เรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ

http://mongkhol.cjb.net

พุทธทาสศึกษา

เรื่องราวเกี่ยวกับท่านพุทธทาสภิกขุ ชีวิตและผลงาน

http://www.buddhadasa.org

พระอาจารย์ชา

ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภัทโท)

http://www.ajahn-chah.org

บ้านธรรมะ

เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ธรรมะตามแนวพระไตรปิฏกทางอินเตอร์เน็ต ให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป ประกอบด้วยหัวข้อบ้านะรรมะ การฟังธรรม ปัญหาธรรมะ ธรรมะเตือนใจ หนังสือ สื่อ รากการวิทยุ

http://www.dhammahome.com/

ซีดีธรรมะ

ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ผ่านแผ่นซีดี

http://www.cdthamma.com

ชีวิตสดใสด้วยธรรมะ

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

http://www.dhammalife.com/

อนิจัง

ความรู้เกี่ยวกับ พุทธศาสนา อ่าน และ ค้นหา พระไตรปิฎก แจกพระไตรปิฏก บทสวดมนต์ คำอาราธนา การทำสมาธิ พระอภิธรรม พจนานุกรม พุทธศาสน์

http://www.geocities.com/thaiok1/index.htm

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

ทำหน้าที่เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการและ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิด เครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มีพลังในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติ ในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย

http://www.moralcenter.or.th/index.php

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย

http://www.mcu.ac.th

เพลงธรรมออนไลน์

ฟังเพลงธรรมะออนไลน์ บทสวดมนต์ พระโพธิสัตว์กวนอิม เด็กประสานเสียง มหากรุณาธารณีสูตร ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร และบทเพลงอื่นอีกมากมาย

http://www.mindcyber.com/music/

พุทธศาสนากับการดำเนินชีวิต

เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้ผู้ที่สนใจใคร่จะศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดลึกซึ้ง และนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ลด ละ เลิก สิ่งไม่เป็นมงคลในชีวิต ความวุ่นวาย ให้เกิดความสุข ตามอัตภาพ มิกล้ามุ่งให้ผู้ศึกษาหลุดพ้นจากอาสาวะกิเลส แต่ถ้าหากจะสามารถไปถึงที่นั้นได้ก็จะเป็นบุญกุศลต่อผู้จัดทำเป็นอย่างมาก และขออนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นด้วย

http://www.kunkroo.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9

แปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์

รวบรวมพระไตรปิฎก 45 เล่ม : ค้นพระไตรปิฎก ชาดก พระพุทธประวัติ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประวัติเอตทัคคะ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ พระอนาคตวงศ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อานิสงส์การทำบุญแบบต่างๆ บทสวดมนต์ที่สำคัญ

http://www.84000.org/

ธรรมะไทย

ประกอบด้วย พจนานุกรมพุทธศาสน์ ธรรมะไทยแกลเลอรี่ วันสำคัญทางศาสนา พระพุทธเจ้า เว็บบอร์ดธรรมะไทย ทศชาติชาดก ประวัติพระสงฆ์ไทย พระพุทธศาสนา นิทานชาดก ทำเนียบวัดไทย ปางพระพุทธรูป ศาสนพิธี

http://www.dhammathai.org/indexthai.php

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ - พระพุทธสรีระ หมวดที่ ๒ - พระพุทธเจ้า พระนาม หมวดที่ ๓ - พุทธสาวก และ พุทธบริษัท หมวดที่ ๔ - พุทธสถาน หมวดที่ ๕ - พุทธจริยา หมวดที่ ๖ - พระธรรม หมวดที่ ๗ - พุทธอิทธานุภาพ หมวดที่ ๘ - หลังพุทธปรินิพพาน

http://www.dhammathai.org/buddha/buddha.php

 

เว็บคมนาคม

รวมรวมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และยังรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านคมนาคมในประเทศ ข้อมูลท่าเทียบเรือ ข้อมูลยานพาหนะและข้อมูลท่าอากาศยาน

http://portal.mot.go.th

มรดกโลกของไทย

แหล่งรวมความรู้เรื่องมรดกโลกของไทย แหล่งโบราณคดี

http://www.geocities.com/thaiherritage

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ตั้งแต่สมัยปฐมบรมกษัตริย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

http://www.bandhit.com/History/History.html

ไทยก็อฟด็อทเน็ต

รวมลิงค์เว็บไซต์กระทรวงและกรมตามโครงสร้างใหม่

http://www.thaigov.net

ท่องเที่ยว 76 จังหวัด

รวบรวมแหล่งท่องเที่ยว 76 จังหวัด พร้อมข้อมูลการเดินทาง เล่าเรื่องการท่องเที่ยว และปฏิทินการท่องเที่ยว

http://www.relaxzy.com/province/province.html

โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย

ฐานข้อมูลวัฒนธรรมของประเทศไทย จัดขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ, บุคคลสำคัญ, การดำเนินวิถีชีวิต, เอกสารสำคัญ และบอกธรรมชาติวิทยา ของแต่ละท้องถิ่นทุกภาค

http://kanchanapisek.or.th/kp8/ptwww.html

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

โครงการเกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา

http://kanchanapisek.or.th/kp1/index.html

กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับการ พยากรณ์ และ สถิติ ภูมิอากาศ พยากรณ์อากาศ เชิงตัวเลข พยากรณ์คลื่นทะเล แผ่นดินไหว รายงานพยากรณ์ อากาศ ประจำวัน

http://www.tmd.go.th

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ จึงมีไว้เพื่อการนี้ เพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้นอกเวลาเรียน เพื่อให้เท่าทันคน ทันโลก เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้รู้ คงจะไม่ได้ทั้งหมด ขาดเหลืออะไรคงต้องไปดิ้นรนค้นคว้า หาเอาจากแหล่งอื่น ชี้ช่องทางให้แล้ว ใช้วิจารณญาณเอาเองก็แล้วกันนะครับ.

http://www.baanjomyut.com/library/

ล้านนา

เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนา ความหมายของล้านนา รายนามกษัตริย์และยุครุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา สถานที่ท่องเที่ยว เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและประเพณี

http://www.lannaworld.com

มรดกไทย ดอท คอม

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ภาษาไทยถิ่นใต้ การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า เพลงบอก

http://www.moradokthai.com/

พระราชวังไทย

พระราชวังไทย

http://www.palaces.thai.net/

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ที่สำคัญในประเทศไทย ในแต่ละเดือน การละเล่นของเด็กไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมไทย และความหมายของประเพณี

http://www.prapayneethai.com

บ้านนอกดอตคอม

รวมเรี่องราวชีวิตคนไทยในชนบท

http://www.bannok.com

ท่องเที่ยวทั่วไทย

แนะนำสถานที่เที่ยว พยากรณ์อากาศ มีรูปภาพให้ดูด้วย

http://www.tourthai.com/

เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย

ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน โดยรศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

http://www.pub-law.net/

คนไทยดอทคอม

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐสำหรับประชาชนไทย ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมไทย สิ่งที่คนไทยควรรู้ วัฒนธรรมประเพณี คำขวัญประจำจังหวัดทุกจังหวัด ความเป็นมาของทะเบียนบ้าน ความเป็นมาของบัตรประจำตัวประชาชน ระบบทะเบียนบ้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) อินเทอร์เน็ตตำบล ฯลฯ

http://www.khonthai.com

กระทรวงวัฒนธรรม

http://www.culture.go.th/

อนุรักษ์ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย เพลงไทย เครื่องดนตรีไทย เสภาทรงเครื่อง ลิเก เพลงไทยเดิม นาฏศิลป์ไทย ระบำ รำ ฟ้อน หนังไทย หุ่นไทย และการแสดง ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย

http://www.anurakthai.com

วิถีชีวิตคนไทย

รวบรวมประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตั้งชื่อ พิธีโกนผมไฟ โกนผมจุก การละเล่นเด็กไทย สุภาษิต คำพังงเพย ฯลฯ

http://www.khonthai.com/Vitithai/

ประเพณีไทย.คอม

รวบรวมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย พิธีกรรม ความเชื่อ และการละเล่นต่างๆ

http://www.prapayneethai.com/th

เทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมวันสงกรานต์ ต้นกำเนิดและความหมาย ตรุษและสงกรานต์ พิธีกรรม-สงกรานต์ท้องถิ่น กิจกรรมสงกรานต์ สงกรานต์ 5 ประเทศ แนะนำสถานที่พักผ่อน ส่ง e-card วันสงกรานต์

http://www.mthai.com/special/Songkran/

กฏหมายดอตคอม

กฏหมายไทย รวมกฏหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฏษฏีกา ประกาศ คำสั่ง ฏีกาออกแบบลิงค์ เพื่อกฏหมายและฏีกาได้แบบง่ายๆ

http://www.thethailaw.com

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บอกเล่าพระราชประวัติ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ชาตินักรบแห่งสยามประเทศ

http://www.phrachaokrungthon.com

ศูนย์รวมเว็บไซต์ภูมิปัญญาไทย

http://www.thaipun.com/

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

http://www.sac.or.th

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จัดทำโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี

http://www.kingmongkut.com

พระประวัติกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

http://www.prince-damrong.moi.go.th/

ปราสาทเขาพนมรุ้ง

ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ปัจจุบันอยู่ใกล้กับบ้านตาเป๊ก ตำบลตาเป๊ก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับชายแดนด้านกัมพูชา

http://www.thaifolk.com/doc/panomrung.htm

ประวัติศาสตร์โลก

http://history.about.com/

ประวัติศาสตร์การปกครองของไทย

วิวัฒนาการปกครองของไทย ลักษณะการปกครองของไทยแต่เดิม การปกครองสมัยสุโขทัย การปกครองสมัยอยุธยา การปกครองรัตนโกสินทร์

http://www.dopa.go.th/history/polith.htm

ไทยตำบลดอทคอม

รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว และหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

http://www.thaitambon.com/tambon/totoptrvprovlist.asp

14 ตุลา อนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย

รายละเอียดของเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลา

http://www.14tula.in.th/

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

http://www.su.ac.th/sukhothai

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์

เว็บรวบรวมข้อมูลและการค้นหาเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์

http://www.history.com

สยามจดหมายเหตุ

สยามจดหมายเหตุ เป็นวารสารข่าวแลสารานุกรม เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ

http://www.siamarchives.com

ศรีบูรพา

ปฏิทินชีวิตของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) นักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย

http://www.sriburapha.net/

วันสำคัญของชาติไทย

ข้อมูลประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ธรรมชาติ กิจกรรม และวันสำคัญของไทย

http://www.thailandhistoryguide.com

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์

บริการข้อมูลและรายละเอียดแก่ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทย

http://www.iseehistory.com

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระราชประวัติพระบิดาแห่งอักษรไทย พ่อขุนรามคำแหง โดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.lib.ru.ac.th/pk/biography.html

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

http://www.kingchulalongkorn.com

นายปรีดี พนมยงค์

ปฏิทินชีวิต ชีวประวัติ ปละงานเขียนของรัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงคฺ

http://www.pridiinstitute.com/

กรมส่งเสริมสหกรณ์

เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวบรวมประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย ความหมาย ประเภท ขั้นตอนการจัดตั้ง และกฎหมายต่างๆ

http://www.cpd.go.th

แหล่งรวบรวมอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ที่ตั้งอุทยาน การจองที่พักในอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจ มากมาย

http://www.thaiforestbooking.com/nationalpark.htm

มาสำรวจยุโรปกันเถอะ

สนุกกับการเรียนเรื่องสหภาพยุโรป

http://www.eu4fun.eu/

 

 

Share

ลิงก์น่าสนใจ

02-opec
03-onesqa

04-moe

05-ksp

06-mict

12-thaiteacher

13-schoolnet

bannerkruthai

thaischool

 

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1057059
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
2
89
2
1056479
1828
4752
1057059

Your IP: 3.230.143.213
Server Time: 2024-04-21 00:10:15