กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่าย
สำนักงานผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานประกันคุณภาพภายใน
งานทะเบียน และวัดผล
ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานแนะแนว
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นักการ - ภารโรง
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ
มินิมาร์ท
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

นางสาวจุฑามาศ
วงศ์สยาม

นางสาวฉัตรสิริ
ตั้งกาญจนศรี

นางจุลจิรา
บุญประคอง

นางสาวอาภรณ์
เศวตพันธุ์

นางสาวธิดาวรรณ
ตัณฑนุช

นางสาวพิจิตรา
สาทสิทธิ์

นายภาณุวัฒน์
ฤทธิรณยุทธ

นางสินีนารถ
คนซื่อ

นางสาวธัญลักษณ์
แก้วคำเลิศ

นางสาววรรณิศา
ประสพเย็น

นางณิชาภา
อะถาพัด

นางสาวนพสร
ท้าวฝ้าย

นางสาวภัททิยา
ภูริภัสสรกุล

นางสาววรรณวิไล
ไวยบุรี

นางอารีย์
มีโภคกิจ

นายอานนท์
วงศ์น้ำเพชร

นางสาวกฤติยา
เอี่ยมผ่อง

นางสาวนิจฉราพร
เงินทรัพย์

นางสาวอมรรัตน์
เปรี้ยวกุดเราะ

นางสาวสุชีวัน
นันทพงษ์

นางสาวกุลรภัส
นนท์สกุล

นางสาวธิติยา
ทองอยู่

นางสาวเบญจมาศ
คำเคน

นางสาวศุภรัตน์
ม่วงการกิจ

นางสาวศุภิสรา
แตงนวม

นางสาวบุญญาณี
แสงศรี

นายพงศกร
บุญเทียม

นางสาวอรัญญา
แซ่เฮ้ง

นางสาวพรพิมล
กองขุนทด 
Winitsuksa  School  Lopburi  Copyright  2014     10 Petracha  Rd. Thahin  Muang  Lopburi,  Thailand.  15000  (Southern  Side  Of  King  Narai  Palace)  
Tel. 0-3641-1235,  0-3642-1088   E-mail : winitsuksa@ws.ac.th    Please  Set  Your  Display  Properties  To  1024 x 768  Templates By IT Center